Chức năng phần mềm phòng khám

Quản lý thông tin bệnh nhân trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa : Quản lý thông tin bệnh nhân đến khám bệnh. Dữ liệu được lưu trữ và phục vụ trong suốt quá trình khám chữa bệnh và tìm kiếm sau này

 Quản lý thông tin

Hình 1: Danh mục quản lý thông tin bệnh nhân trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa

- Quản lý quá trình khám chữa bệnh trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa: Quản lý quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân, điều chuyển bệnh nhân giữa các phòng

 Quản lý quá trình khám chữa bệnh

Hình 2: Quản lý khám chữa bệnh trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa

- Quản lý cận lâm sàng: quản lý quá trình thực hiện các nghiệp vụ cận lâm sàng, cập nhật kết quả và tra cứu kết quả trực tiếp trên phần mềm.

 Quản lý cận lâm sàng

Hình 3: Quản lý xét nghiệm trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa

- Quản lý thuốc và vật tư tiêu hao trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa: quản lý quá trình xuất nhập thuốc, cấp phát thuốc cho bệnh nhân theo đơn của bác sỹ.

 Quản lý thuốc và vật tư

Hình 4: Giao diện mục quản lý thông tin khám bệnh trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa

- Quản lý thu chi và quỹ trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa: Quản lý quá trình thu chi của quỹ phòng khám, thực hiện các phiếu thu trong quá trình khám bệnh, cấp phát thuốc.

 Quản lý thu chi

Hinh5: Giao diện bảng kê đơn thuốc trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa

    -     Phân hệ báo cáo: Báo cáo quá trình thực hiện khám chữa bệnh, quá trình xuất nhập kho thuốc, tồn kho thuốc, quá trình thu chi, xuất excel hệ thống báo cáo.

 Phân hệ báo cáo

Hình 6: Bảng kê chi phí khám chữa bệnh trong trong phần mềm quản lý phòng khám đa khoa

- Quản trị phần mềm

 - Phục vụ việc phân quyền sử dụng cho từng người, nhóm người sử dụng, theo dõi, kiểm tra việc cập nhật dữ liệu trên toàn hệ thống và chỉnh sửa dữ liệu khi cần thiết.

Download