hotline
hotline
logo

 

 

phan-mem-quan-ly-thi-dua-khen-thuong

Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng..

Ứng dụng CNTT vào Công tác hành chính

 -  Sản phẩm phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là ứng dụng CNTT vào công tác hành chính của Ban Thi đua các cấp, chạy trên giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

-   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của đơn vị.

-   Quản lý quyết định khen thưởng và chi tiết đến đối tượng được khen thưởng.

-   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp theo dõi quá trình khen thưởng của cá nhân, tập thể để làm cơ sở xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn.

-   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp chiết xuất báo cáo nhanh gọn, giảm bớt gánh nặng trong quá trình lưu trữ và tham vấn tài liệu.

phần mềm thi đua khen thưởng
Dữ liệu hóa thông tin, lưu trữ và quản lý dễ dàng hơn

 

 

Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng có thể giúp bạn điều gì?

 

    Phần mềm là công cụ tác nghiệp hàng ngày của cán bộ thực hiện công tác khen thưởng.

   Giúp hình thành cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan về công tác thi đua khen thưởng.

   Cho phép nhập dữ liệu tự động từ văn bản đề nghị của đơn vị cấp dưới.

   Cho phép in quyết định khen thưởng tự động.

   Lập và in tờ trình đề nghị khen thưởng tự động.

   Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng như một thư viện về quá trình khen thưởng. của đơn vị. Khi cần tra cứu hoặc tìm kiếm thông tin sẽ rất nhanh và tiện lợi.

 

  Giảm tải trong quá trình lưu giữ tài liệu và thống kê.
 

 

 

Chức Năng Cơ Bản
 

1. Phân hệ danh mục: Quản lý các tên đơn vị, cá nhân được đề nghị khen thưởng

 
 

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 1: Phân hệ, danh mục các đơn vị có cá nhân được đề nghị khen thưởng trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

 

2. Phân hệ quản lý tờ trình các cấp trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Quản lý tờ trình của đơn vị cấp dưới và của tỉnh về việc đề nghị khen và khen cho các tập thể và cá nhân bao gồm cả danh sách kèm theo tờ trình.

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 2: Quản lý tờ trình đề nghị khen thưởng trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng.
 

 

3. Phân hệ quản lý quyết định trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

 

Quản lý quyết định khen thưởng của các cấp, lưu trữ các thông tin của quyết định khen thưởng cũng như là danh sách được khen thưởng.
 

 

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 3: Danh sách quyết định khen thưởng trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

4. Phân hệ quản lý quỹ trong phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

+ Quản lý quỹ khen thưởng hàng năm.

+ Quản lý chi khen thưởng cho các cá nhân đơn vị.

5. Phân hệ tìm kiếm, báo cáo thống kê

+ Cho phép tìm kiếm theo tất cả các trường đã được cập nhật vào phần mềm.

+ Báo cáo danh sách các cá nhân, tập thể đã được khen thưởng hàng năm.

+ Báo cáo danh sách các loại hình khen thưởng đã được khen thưởng.

+ Báo cáo danh sách các tờ trình của cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh.

+ Báo cáo quyết định khen thưởng của các cấp.

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng TCSOFT

Hình 4: Thống kê khen thưởng theo loại khen thưởng trong Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng.

6. Phân hệ quản lý hệ thống

+ Đăng ký người sử dụng.

+ Khai báo nhóm người sử dụng.

+ Danh sách người sử dụng theo nhóm người sử dụng.

 

+ Phân quyền sử dụng.